Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden en Insolventierecht

Track record.

2019:

 • advies aan een bank over de behandeling van onder de bank gelegde beslagen
 • curator in het faillissement van Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct

2018:

 • advies aan een advocaat over de kans van slagen van hoger beroep van een vonnis waarin een vordering tegen een borg is toegewezen
 • procedure voor een bank over een onverschuldigde betaling aan een curator
 • advies aan een curator over een eigendomsvoorbehoud in een internationonale context
 • advies over de beëindiging van een projectontwikkelingsovereenkomst
 • advies aan een verlener van fulfilment diensten over de vestiging van pandrechten op voorraden
 • advies over het door een beslaglegger doen afkopen van een levensverzekering
 • advies over verificatieperikelen
 • advies over beslag op roerende kapitaalgoederen
 • advies over een meerpartijenverrekening in faillissement
 • advies over een complexe zekerheidsstrucuur
 • aansprakelijkstelling van een bestuurder op grond van een selectieve betaling
 • bijstand in een geschil over de opeisbaarheid van leningen
 • advies over de nakoming van een agentuurovereenkomst
 • advies over het vestigen van een hypotheekrecht op een opstalrecht
 • bindend advies in een geschil tussen een bank en een notariskantoor over een girale betaling
 • bindend advies in een geschil tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer over een rechtsbijstandsverzekering
 • begeleiding van de financiering van enkele Nederlands vastgoedprojecten door een Engels beleggingsfonds

2017:

 • advies aan een curator over de bevoegdheid van een bank om een schuld in verband met het uniform herstelkader rentederivaten te verrekenen
 • verkrijging van verlof tot het leggen van beslagen ten laste van de ontwikkelaar van een vastgoedproject, onder de koper, de bank en een aantal notarissen, gevolgd door het opstellen van een dagvaarding en het voeren van schikkingsonderhandelingen
 • advies aan een advocaat over procedures en beslagen in verband met een overnameovereenkomst
 • advies en onderhandeling over de opzegging van een kredietovereenkomst door een bank
 • begeleiding van de financierings- en zekerheidsdocumentatie van de financiering van een Nederlands vastgoedproject door een Engelse financier
 • advies over de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vastgoedvennootschap
 • hoger beroep tegen de afwijzing door de rechter-commissaris van een verzoek om een door de concurrente schuldeisers niet aangenomen akkoord vast te stellen als ware het aangenomen (art. 146 Fw)
 • voeren van verweer tegen de vernietiging, door curatoren op grond van de faillissementspauliana, van een verkoop van aandelen
 • verkrijging van verlof tot het leggen van beslag ten laste van bestuurders van vennootschappen die vorderingen onbetaald laten
 • begeleiding van de herfinanciering van een Nederlands winkelcentrum door een Duitse bank

2016:

 • herstructurering van een omvangrijk leverancierskrediet
 • verkrijging van verlof tot het leggen van een groot aantal beslagen ten laste van een aantal retail-vennootschappen, onder derden, op voorraden en op aandelen
 • advies aan een curator over de rechtmatigheid van de opzegging van de kredietovereenkomst door de bank
 • advies aan een curator over (substitutie)pandrechten op vorderingen uit termijncontracten
 • opstellen van nieuwe standaard lening- en zekerheidsdocumentatie voor een bank (algemene voorwaarden van geldlening, overeenkomst van geldlening, algemene voorwaarden van hypotheekverlening, hypotheekakte, pandaktes)
 • begeleiding van de financiering van een Nederlands vastgoedproject door een Engels fund
 • procedure in appel voor een bank over een verplichting tot zekerheidsstelling voor de regresvordering uit een bankgarantie
 • procedure in appel voor een bank over een vermogensbeheerovereenkomst
 • procedure over de opzegging van een Contract Manufacturing Agreement
 • procedure in appel over de vraag of een koopovereenkomst is gesloten
 • advies over de geldigheid van een aantal borgstellingen ten behoeve van een bank