Ronald Verdaas

Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht

Track record

2022:

 • het voorbereiden van een procedure voor de Ondernemingskamer
 • het voeren van een procedure tegen een makelaar en een taxateur wegens het niet informeren van een koper over de bestemming van een registergoed
 • het voeren van een procedure over de beëindiging van een maatschapsovereenkomst
 • het voeren van een procedure over de vraag of een bank de verrekening van een debetsaldo kan tegenwerpen aan de houder van een pandrecht op het verrekende creditsaldo
 • advies over de vraag of bepaalde financiële diensten vallen onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • begeleiding van een procedure die strekt tot het verkrijgen van een rangregeling
 • advies over de gevolgen van het faillissement van een energieleverancier voor de overeenkomst met zijn afnemer

2021:

 • advies over de structuur van een factoringtransactie
 • begeleiding van de financiering van enkele Nederlands vastgoedprojecten door een Engels beleggingsfonds
 • advies over de aansprakelijkheid van een bestuurder
 • advies over de aansprakelijkheid van een leverancier van een belichtingsinstallatie voor schade als gevolg van gebreken
 • het voeren van verweer tegen een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
 • advies over het recht van een bemiddelaar in financiële producten op betaling van provisie door de aanbieder
 • advies over de rangwisseling van hypotheekrechten
 • het voeren van een procedure in hoger beroep over de opzegging van geldleningen
 • advies over de opzegging van bankrekeningen
 • advies over een cessie tot zekerheid
 • het voeren van een procedure in hoger beroep over zekerheidstelling ter opheffing van een strafvorderlijk beslag

2020:

 • advies over de vraag of geldnemers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een geldlening
 • advies over de aansprakelijkheid van een makelaar wegens het niet informeren van een koper over de bestemming van een registergoed
 • adviezen over de opzegging/opeising van kredieten
 • adviezen over de opzegging van bankrekeningen
 • bindende adviezen inzake geschillen over de dekking van rechtsbijstandsverzekeringen
 • advies over de verjaring van fiscale vorderingen
 • advies aan een bank over de gevolgen van een juridische fusie van een kredietnemer voor de kredietovereenkomst en de zekerheidsrechten
 • advies aan een curator over de bevoegdheid van een bank om een schuld in verband met het uniform herstelkader rentederivaten te verrekenen
 • advies aan een advocaat over de blokkerende werking van een beslag
 • bijstand in een geschil over de aansprakelijkheid van een notaris voor de ongeldige vestiging van een pandrecht
 • advies aan een advocaat in verband met een procedure over de opzegging van kredietovereenkomsten
 • bijstand aan een geldnemer die als gevolg van een strafvorderlijk beslag de lening niet kan aflossen en het registergoed niet kan bevrijden van het hypotheekrecht

2019:

 • advies aan een bank over de continuïteit van de dienstverlening door serviceproviders in verband met het depositogarantiestelsel in geval van faillissement van de bank
 • advies over de beëindiging van een overeenkomst met een gefailleerde wederpartij
 • advies aan een leverancier over directe betaling door de afnemer van de afnemer
 • advies over beslag op aandelen
 • advies aan een curator over de gevolgen van een afwijkende wijze van verkoop door een tweede pandhouder
 • advies aan een bank over de gevolgen van wijziging van de rechtsvorm van kredietnemers
 • advies over rangwisseling tussen een erfpachtrecht en een opstalrecht
 • optreden als deskundige voor het Gerechtshof Amsterdam
 • procedure over de opeisbaarheid van leningen
 • advies aan een bank over de behandeling van onder de bank gelegde beslagen
 • curator in het faillissement van Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct

2018:

 • advies aan een advocaat over de kans van slagen van hoger beroep van een vonnis waarin een vordering tegen een borg is toegewezen
 • procedure voor een bank over een onverschuldigde betaling aan een curator
 • advies aan een curator over een eigendomsvoorbehoud in een internationonale context
 • advies over de beëindiging van een projectontwikkelingsovereenkomst
 • advies aan een verlener van fulfilment diensten over de vestiging van pandrechten op voorraden
 • advies over het door een beslaglegger doen afkopen van een levensverzekering
 • advies over verificatieperikelen
 • advies over beslag op roerende kapitaalgoederen
 • advies over een meerpartijenverrekening in faillissement
 • advies over een complexe zekerheidsstrucuur
 • aansprakelijkstelling van een bestuurder op grond van een selectieve betaling
 • bijstand in een geschil over de opeisbaarheid van leningen
 • advies over de nakoming van een agentuurovereenkomst
 • advies over het vestigen van een hypotheekrecht op een opstalrecht
 • bindend advies in een geschil tussen een bank en een notariskantoor over een girale betaling
 • bindend advies in een geschil tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer over een rechtsbijstandsverzekering
 • begeleiding van de financiering van enkele Nederlands vastgoedprojecten door een Engels beleggingsfonds

2017:

 • advies aan een curator over de bevoegdheid van een bank om een schuld in verband met het uniform herstelkader rentederivaten te verrekenen
 • verkrijging van verlof tot het leggen van beslagen ten laste van de ontwikkelaar van een vastgoedproject, onder de koper, de bank en een aantal notarissen, gevolgd door het opstellen van een dagvaarding en het voeren van schikkingsonderhandelingen
 • advies aan een advocaat over procedures en beslagen in verband met een overnameovereenkomst
 • advies en onderhandeling over de opzegging van een kredietovereenkomst door een bank
 • begeleiding van de financierings- en zekerheidsdocumentatie van de financiering van een Nederlands vastgoedproject door een Engelse financier
 • advies over de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vastgoedvennootschap
 • hoger beroep tegen de afwijzing door de rechter-commissaris van een verzoek om een door de concurrente schuldeisers niet aangenomen akkoord vast te stellen als ware het aangenomen (art. 146 Fw)
 • voeren van verweer tegen de vernietiging, door curatoren op grond van de faillissementspauliana, van een verkoop van aandelen
 • verkrijging van verlof tot het leggen van beslag ten laste van bestuurders van vennootschappen die vorderingen onbetaald laten
 • begeleiding van de herfinanciering van een Nederlands winkelcentrum door een Duitse bank